Вівторок, 21.09.2021, 23:14
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 62
http://hozki-school.ucoz.ua/index/31-145-0-1-2

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Урок 16

Тема уроку: "Запис алгоритмів з використанням вказівки розгалуження мовою програмування."

Мета уроку: Навчити складати алгоритми з використанням команди розгалуження та записувати їх мовою програмування.
Тип уроку: Розбір задач, що потребують для свого розв'язання вказівку розгалуження.

На початку уроку бажано зробити експрес опитування за матеріалом попереднього уроку (поняття умови, умови прості та складені, поняття команди розгалуження, її форми, запис мовою програмування та мовою блок-схем).
Далі пропонується розглянути типові задачі з використанням команди розгалуження.

Задача №96 (1).
Умова: Дано значення цілих величин x та y . Знайти:

Program Example_96_1; 
Uses crt; 
Var x,y,Max,Min,Rezultat:integer; 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення x та y: ’); 
 Readln(x,y); 
 If x{Знаходження максимуму та мінімуму} 
 Then 
 Begin 
 Max:=y; 
 Min:=x; 
 end 
 Else 
 Begin 
 Max:=x; 
 Min:=y; 
 End; 
 Rezultat:=sqr(Max)-sqr(Min); 
 Writeln(‘Резудьтат обчислень: ’,Rezultat:8:2); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №97(2).
Умова: Дано значення дійсних величин a, b, c. Знайти:

Program Example_97_2; 
Uses crt; 
Var a,b,c : real; 
 Rez1,Rez2,Min : real; {Rez1, Rez2 – проміжні 
 обчислення; Min – результат виконання програми} 
 Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть числа a,b,c: ’); 
 Readln(a,b,c); 
 Rez1:=(a + b + c) / 2; 
 Rez2:=sqrt(1/(sqr(a)+1)+1/(sqr(b)+1)+1/(sqr(c)+1)); 
 If Rez1Then Min:=Rez1 
 Else Min:=Rez2; 
 Writeln(‘Min=’,Min:8:2); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №100(2).
Умова: Дано значення дійсної величини Х. Визначити:

Для розв'язання цієї задачі необхідно пам'ятати, що ділити на нуль не можна.

Program Example_100_2; 
Uses crt; 
Var X,Rezultat:real; 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення X: ’); 
 Readln(Х); 
 If X*X*X+X-2<>0 
 Then 
 begin 
 Rezultat:=(X-5)/(X*X*X+X-2); 
 Writeln(‘Rezultat=’,Rezultat:8:2); 
 end 
 Else 
 Writeln(‘Обчислення неможливі – ділення на нуль!’); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №101(4).
Умова: При даному значенні Х обчислити:

Для розв'язання цієї задачі необхідно пам'ятати, що не можна знайти квадратний корінь з від'ємного числа.

Program Example_101_4; 
Uses crt; 
Var X,Rezultat:real; 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення X: ’); 
 Readln(Х); 
 If (X>=1) and (X*X*X-sqrt(X-1)>=0) 
 Then 
 begin 
 Rezultat:=sqrt(X*X*X-sqrt(X-1)); 
 Writeln(‘Rezultat=’,Rezultat:8:2); 
 end 
 Else 
 Writeln(‘Обчислення неможливі – від’ємний 
 підкореневий вираз!’); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №102(3).
Умова: Дано дійсні значення x та y. Обчислити:

Для розв'язання цієї задачі необхідно виконання умов обох попередній прикладів.

Program Example_102_3; 
Uses crt; 
Var X,Y,Rezultat:real; 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення X та Y: ’); 
 Readln(Х); 
 If (sqr(X)-sqr(Y)<>0) and (X*X*X-Y+0.5>=0) 
 Then 
 begin 
 Rezultat:=sqrt(X*X*X-Y+0.5)/(sqr(X)-sqr(Y)); 
 Writeln(‘Rezultat=’,Rezultat:8:2); 
 end 
 Else 
 Writeln(‘Обчислення неможливі!’); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №107.
За рейтинговою системою оцінка визначається таким чином, якщо сумарний бал учня становить не менше 92% від максимального, то виставляється оцінка 12, якщо не нижче 70%, то виставляється 8, якщо ж не нижче 50%, то оцінка 5, в інших випадках - оцінка 2. Визначте оцінку учня, якщо він набрав N балів, а максимальне значення сумарного балу становить S.
В цій задачі можна використати повну або скорочену форму команди розгалуження. Вам пропонується розв'язок зі скороченою формою.

Program Example_107; 
Uses crt; 
Var N,S,Grade:integer; {N – бали, що набрав учень; S 
 – максимальне значення 
 сумарного балу; Grade – 
 оцінка учня} 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть максимальне значення сумарного балу, 
 що може набрати учень: ’); 
 Readln(S); 
 Write(‘Введіть кількість балів, що отримав учень: ‘); 
 Readln(N); 
 If (S<=0) or (N<=0) or (N>S) 
 Then writeln(‘Помилка вхідних даних.’) 
 Else 
 Begin 
 N:=round(N/S*100); {Знаходження процентного 
 відношення балів учня до 
 максимально можливого} 
 If N>=92 then Grade:=12; 
 If (N<92) and (N>=70) then Grade:=8; 
 If (N<70) and (N>=50) then Grade:=5; 
 If (N<50) then Grade:=2; 
 Writeln(‘Учень отримав оцінку - ’, Grade); 
 End; 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №103.
Умова: На площині дано дві точки (x1, y1) та (x2, y2). Визначити, яка з них знаходиться далі від початку координат.
Для розв'язання цієї задачі необхідно скористатися теоремою Піфагора для знаходження відстані від початку координат до заданої точки (дивись малюнок):

Очевидно, що відстань від початку координат до точки з координатами (x, y) буде обчислюватись наступним співвідношенням: .
Зверніть увагу на те, що в зв'язку з тим, що кожна з координат в формулі підноситься до квадрату, неважливо, в якій чверті координатної площини буде знаходитись точка.
Виходячи з усього вище сказаного, програма для розв'язання даної задачі має наступний вигляд:

Program Example_103; 
Uses crt; 
Var X1,Y1,X2,Y2:real; {X1,Y2,X2,Y2 – координати даних 
 точок} 
 S1,S2:real; {S1,S2 – відстані відповідно до 
 першої та другої точки} 
 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть координати першої точки: ’); 
 Readln(Х1,Y1); 
 Write(‘Введіть координати другої точки: ’); 
 Readln(Х2,Y2); 
 S1:=sqrt(sqr(X1)+sqr(Y1)); 
 S2:=sqrt(sqr(X2)+sqr(Y2)); 
 If S1Then Writeln(‘Друга точка далі від початку координат’) 
 Else Writeln(‘Перша точка далі від початку координат’); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №112.
Умова: Дано значення дійсних величин a, b, c. Подвоїти ці значення, якщо a >= b >= c, і замінити їх абсолютними значеннями, якщо це не так.
В цій задачі зверніть увагу на дуже поширену помилку: в програмі не можна писати подвійну нерівність, як це робиться в математиці. Тобто, вираз a >= b >= c в програмі записується як складена умова (a >= b) and (b >= c).

Program Example_112; 
Uses crt; 
Var a,b,c:real; 
Begin 
 Clrscr; {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть три числа: ’); 
 Readln(a,b,c); 
 If (a>=b) and (b>=c) 
 Then 
 Begin 
 A:=A*2; 
 B:=B*2; 
 C:=C*2; 
 End 
 Else 
 Begin 
 A:=abs(A); 
 B:=abs(B); 
 C:=abs(C); 
 End; 
 Writeln(‘Вихідні значення:’); 
 Writeln(‘a=’,a:8:2); 
 Writeln(‘b=’,b:8:2); 
 Writeln(‘c=’,c:8:2); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
 натискання будь якої клавіші} 
End. 

Домашнє завдання:

  • прочитати сторінки 59 - 65 запропонованого підручника;
  • задачі №96(2), 97(3), 99, 100(4), 101(5), 102(1), 104, 105.

 « попередня

ЗМIСТ

наступна » 

Наверх